Verimlilik Artırıcı Proje (VAP)

Tesisinizdeki enerji verimsizliğini kontrol altına alarak enerji tasarrufunu artırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Uzman mühendislerimizin kontrolünde yürütülen verimlilik artırıcı proje (VAP) ile enerji maliyetlerinizi minimuma indirin!

Mimari Proje Örneği
Doğrulama ikonu

DOĞRU

İşleriniz yönetmeliklere uygun olarak bakanlık yetkili firmamızca hazırlanır.

Hızlı teslimat aracı ikonu

HIZLI

Profesyonel ekibimizle işleriniz zamanında teslim edilir.

guvenilirlik

GÜVENİLİR

Uzman kadromuz ve kontrol mekanizmamız ile hata payı minimuma indirilir.

Teklif Al

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hem bina hem sanayi alanında yetkili uzmanlara sahip firmamız Sehatek'ten Türkiye'nin her yerinden teklif ve hizmet alabilirsiniz.

Verimlilik Artırıcı Proje

Uzman kadromuz, tesisinizde birtakım ölçüm ve izleme sonucunda gerekli noktaları tespit eder ve sizler için yatırım maliyeti olarak uygun, tasarruf anlamında ise en verimli projeleri sizler için geliştirir. Bu sayede kısa vadede kendini amorte edebilen yatırımlarla enerji tüketiminizde gözle görülür farklar ortaya çıkar ve bu farklar faturalarınıza yansır.

Laptopla Çalışan İnsanlar

Verimlilik Artırıcı Proje Nedir?

5627 sayı ve 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097 sayılı, 27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin(VAP) uygulanmasına yönelik yapılan destekler yer almaktadır.

VAP, işletmelerde enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanır. Verimlilik Arttırıcı Projeler, enerji etütlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir tesiste, detaylı enerji etüdü sonrası iyileştirmeler yapılabilecek tasarruf noktaları belirlenir. Bunun sonucunda her bir verimlilik arttırıcı proje için, verimlilik arttırıcı proje oluşturulur. Verimlilik Arttırıcı Projelerde, belirlenen tasarruf noktaları için gerçekleştirilen projelerin bazıları yatırım maliyeti gerektirmezken, bazı projeler kısa-orta-uzun vadeli diyebileceğimiz geri dönüş süreleri ile kendini amorte eder.

Verimlilik Artırıcı Proje Desteklerine Kimler Başvurabilir?

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Desteklerinden yararlanmak isteyen Endüstriyel İşletmelerin aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekmektedir:

 • Endüstriyel İşletmenin Enerji Bakanlığı veri tabanında (ENVER PORTAL) kayıtlı olması,
 • Enerji yöneticisinin bulunması,
 • Enerji tüketimi ve enerji yönetimi uygulamalarına ilişkin bilgilerini Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne (YEGM) iletilmiş olması,
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olması veya bu konuda çalışmalara başlamış olması,

Yıllık enerji tüketimi 1000 TEP’in üzerinde ve yukarıdaki koşulları sağlayan her endüstriyel işletme, YEGM tarafından yetkilendirilmiş bir Enerji Verimliliği Danışmanı (EVD) Şirketinin hazırlamış olduğu VAP DOSYASI ile hibelerden yararlanabilmek için başvuru yapabilmektedir.

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) başvurusu olarak değerlendirilecek projenin;

 • Geri ödeme süresinin 5 yıldan az olması,
 • Uygulama bedelinin KDV hariç en fazla 1 milyon TL olması,
 • Uygulama süresinin en fazla 2 yıl olması gerekmektedir.

Destek ödemesi, uygulama sonrasında gerçekleşecek olup, destek miktarı, proje uygulama bedelinin en fazla %30’u (300.000 TL) olacak şekilde sınırlandırılmıştır.

28097 sayılı, 27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin(VAP) uygulanmasına yönelik yapılan destekler

Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin Desteklenmesi Başvuru MADDE 15 – (1) VAP’larının desteklenmesini isteyen endüstriyel işletmeler, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3’te belirtilen esaslara uygun olarak hazırladıkları veya şirketlere hazırlattıkları projelerini aynı esaslara uygun olan enerji etüt raporu ile birlikte her yıl Ocak ayında Genel Müdürlüğe sunar.

(2) Endüstriyel işletme, desteklerden yararlanmak üzere en fazla iki VAP ile başvuruda bulunabilir. VAP’larının desteklenmesi Kurul tarafından onaylanan endüstriyel işletmeler bu VAP’larına ilişkin uygulama raporları onaylanana kadar yeni bir VAP’ın desteklenmesi için başvuruda bulunamaz.

Verimlilik Artırıcı Projeler Nasıl Değerlendirilir?

MADDE 16 – (1) VAP’lar aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

 1. Genel Müdürlük her yıl Ocak ayında VAP’ları değerlendirmek üzere en az şube müdürü düzeyinde bir kişinin başkanlığında ve Genel Müdürlüğün en az beş personelinden oluşan bir VAP değerlendirme komisyonu kurar.
 2. VAP değerlendirme komisyonu aşağıdaki çalışmaları yürütür. 1. Öncelikle proje dosyasında belirlediği eksikliklerin veya yetersizliklerin giderilmesini başvuru sahibi endüstriyel işletmeden ister. Endüstriyel işletme otuz gün içinde eksiklikleri tamamlar. 2. Projedeki tasarruf potansiyellerini, geri kazanım yöntemlerini, uygulama maliyetlerini ve geri ödeme sürelerini, piyasa araştırması yapmak suretiyle kontrol eder. 3. Projenin uygulanmasında, daha fazla tasarruf sağlayabilecek ve/veya proje bedelini azaltabilecek önerileri başvuru sahibi endüstriyel işletmeye bildirir.
 3. Başvuru sahibi endüstriyel işletme VAP değerlendirme komisyonunun yerinde yapacağı incelemelere imkân tanır ve VAP değerlendirme komisyonunun iyileştirme önerilerini kabul etmesi halinde otuz gün içinde nihaî proje dosyasını Genel Müdürlüğe ikinci kez sunar.
 4. VAP değerlendirme komisyonunun değerlendirmesi sonucunda teknik açıdan uygun ve geri ödeme süresi en fazla beş yıl ve projesinde belirlenmiş bedeli en fazla beşyüzbin Türk Lirası olan VAP’lar desteklenmeye değer projeler olarak belirlenir. Bu projelere Kurul onayı ile sağlanabilecek destek miktarı aşağıdaki formüle göre belirlenir.

  D =(20-(5/4) x (S-1))/100 x M
  D: Destek miktarı (Türk Lirası)
  M: Projede öngörülen uygulama bedeli (Türk Lirası)
  S: Geri ödeme süresi (Yıl), bir yılın altındaki geri ödeme süreleri bir yıla tamamlanır.

 5. VAP değerlendirme komisyonu desteklenmeye değer olan VAP’ları aşağıdaki formül ile hesaplanan toplam puanlarına göre en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralar.

  P = 0,6 x G + 0,4 x ETO
  P: Toplam puan
  G: 100 puan üzerinden, en kısa geri ödeme süresine göre normalize edilmiş geri ödeme süresi puanı,
  ETO: 100 puan üzerinden, toplam tasarruf içinde en fazla elektrik enerjisi tasarruf oranına göre normalize edilmiş elektrik enerjisi tasarruf oranı puanı.

 6. VAP değerlendirme komisyonu bu sıralamada en yüksek puanlıdan başlamak suretiyle ve Genel Müdürlüğe verilen ödenek miktarı ile sınırlı olmak üzere desteklenecek VAP’ları belirler. Bu şekilde belirlenen VAP’lar desteklenmek üzere Genel Müdürlük tarafından Kurul onayına sunulur. Desteklenme kararı verilen VAP’lar onbeş gün içerisinde Genel Müdürlüğün internet sayfası üzerinden ilân edilir ve başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Başvuru sahipleri bildirim tarihinden itibaren otuz gün içersinde Genel Müdürlüğe sözleşme yapmak üzere başvurur.

Verimlilik Artırıcı Proje Desteklerinin Uygulanması

 1. Genel Müdürlük, desteklenmek üzere Kurul tarafından onaylanan VAP’ların sahipleri ile uygulama raporunun onaylanmasını müteakip, Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanan formata uygun destekleme sözleşmesi yapar.
 2. Sözleşme yılı içinde tamamlanan projeler için destek ödemeleri yılı içinde yapılır. Bir sonraki yılda tamamlanan projeler için mevcut ödeneğin bu projelere uygulanacak toplam destek miktarına oranı nispetinde ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan ödemelere ilişkin herhangi bir hak ve faiz talebinde bulunulamaz.
 3. VAP destekleri için carî yıla ait toplam kullanılabilir ödenek miktarı Genel Müdürlüğün internet sayfası üzerinden ilân edilir.
 4. VAP’ları desteklenen tüzel kişiler bu projeleri işletmesinde iki yıl içinde uygular. Bu süreyi aşan veya projesinden farklı yapılan uygulamalar desteklenmez. Projede öngörülen uygulama bedeli içinde kalmak kaydıyla, projesine göre daha az enerji tasarrufu sağlanmasına sebep olan proje bileşenleri projesinden farklı yapılan uygulamalar olarak kabul edilir.
 5. Uygulama öncesi ve sonrası bilgi ve görüntüleri içeren ve Genel Müdürlük tarafından belirlenen formata göre hazırlanmış uygulama raporları Genel Müdürlüğe gönderilir. Uygulama sonuçları Genel Müdürlük tarafından yerinde kontrol edilir.
 6. Uygulanacak destek miktarı aşağıdaki formüle göre belirlenir. D = (20-(5/4) x (S-1)) /100 x (M-F)

  D: Destek miktarı (Türk Lirası)
  M: Projede öngörülen uygulama bedeli (Türk Lirası)
  S: Geri ödeme süresi (Yıl), altı ayı aşan geri ödeme süreleri bir yıla tamamlanır.
  F: Projesinden farklı yapılan proje bileşeninin uygulama bedeli (Türk Lirası)

 7. Uygulama projelerinin desteklenmesi kapsamındaki her türlü ödeme endüstriyel işletme tarafından Genel Müdürlüğe sunulan uygulama raporlarının yerinde yapılan inceleme ve kontrol sonucu Genel Müdürlük tarafından onaylanmasını müteakip yapılır.

İlginizi Çekebilir

Teklif Al

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hem bina hem sanayi alanında yetkili uzmanlara sahip firmamız Sehatek'ten Türkiye'nin her yerinden teklif ve hizmet alabilirsiniz.