Müşteri Döküman İmzalama

Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi Yetki Belgesi

İletişim
 | 

Yetkilendirme

Yetki belgesi iş hukukunda yetkilendiren belge anlamındadır. Bu belge yetkili makam tarafından, gerçek veya tüzel kişiye bir görevi yürütme veya sorumluluklar bütününü üstlenme yetkisini verir.

Yetki Belgesi kapsamına giren faaliyetlerin kontrol ve denetiminden ilgili Bakanlık sorumludur.

Yetkilendirme ile ilgili usul ve esaslar 2 Mayıs 2007 tarihli 5627 Sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu" ve 25 Ocak 2020 tarihli 31019 Sayılı “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Verimli Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve içeriğinde yer almaktadır. Aynı zamanda aşağıda da yetki belgesi almaya hak kazanan şirketlerin hangi gereklilikleri yerine getirdiği görülmektedir.

Yetkilendirme Koşulları

Sehatek Yetki Belgesi
Belge Kategorisi: Bina
Belge Sınıfı: B
Anlaşma No/Tarihi: ETKB-EVD-078 / 12.07.2017
Anlaşma Tarihi: 12.07.2017
Anlaşması Geçerlilik Süresi: 12.07.2022
Uzmanı Olunan Alt Sektör: Meskenler (B)

Bina ve hizmetler sektöründe yetki belgesi almak isteyenlerde asgari olarak aşağıdaki personel altyapısına sahip olma şartı aranır:

 1. Uzman personel için, ticari ve hizmet binaları ile ilgili proje, tasarım, uygulama, işletme ve/veya enerji yönetimi konularında toplam en az beş yıllık deneyim sahibi bir mühendis veya mimar. Uzman, belirli bir konuda ileri teknik ya da beceriye sahip kişidir.
 2. Sertifikalı personel için, bina etüt-proje sertifikasına ve en az iki yıllık mesleki deneyime sahip iki mühendis.

 3. Yetki belgesi almak isteyenlerde detayları uygulama usul ve esaslarında belirtilen tesis, cihaz ve ekipman altyapısını edinme şartı aranır. Bu şartların sağlanıp sağlanmadığı yerinde yapılan incelemelerle kontrol edilir. Bununla birlikte;

  • Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ulusal veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından kabul edilmiş uluslararası laboratuvarlar tarafından kalibre edilmiş ve etiketlenmiş, uygulama usul ve esaslarında tanımlanan konuları içerecek şekilde ölçüm yapan, sanayi ve/veya bina ve hizmetler sektörüne yönelik cihazlara sahip olunması veya bu cihazların yetki belgesi süresi boyunca şirket tarafından kullanılmak ve muhafaza edilmek üzere kiralanması,
  • Enerji yöneticisi eğitim hizmeti verilmek istenmesi halinde; yetki süresi boyunca mülkiyetindeki veya anlaşmalı olarak kullanılabilecek uygulama usul ve esaslarında yer alan hükümleri karşılayan eğitim tesisi ve 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamında eğitici kişilerin olması, şartları aranır.

Yetkilendirme Kapsamı

İlgili mevzuatlar kapsamında, enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere her yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurumlarına başvuruda bulunan özel şirketlere yetki belgesi vermektedir. Bu belge 5 yıl geçerlidir. Yetki belgesi sahibi olan EVD şirketleri aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;

 • Mevcut Bina Enerji Kimlik Belgesi Yapma
 • Yeni Bina Enerji Kimlik Belgesi Yapma
 • Enerji Etüdü Yapma
 • Verimlilik Arttırıcı Proje Hazırlama ve Proje Uygulama
 • Enerji Yöneticisi Eğitimi Düzenleme
 • Danışmanlık

Yetki Belgeleri ilgili mevzuat gereğince bina veya sanayi sektörü için verilmek üzere iki gruba ayrılır. Her iki sektör için yetki belgesi almak için gerekli şartlar farklıdır.

Bina için yetki belgesine sahip şirketler aşağıdaki sektörlere hizmet verir.

 • Meskenler
 • Kamu Binaları
 • Alışveriş Merkezleri
 • Hastaneler
 • İş Merkezleri
 • Oteller

Sanayi için yetki belgesine sahip şirketler aşağıdaki sektörlere hizmet verir.

 • Demir Çelik
 • Kimya ve Petrokimya
 • Taş, Toprak ve Madencilik
 • Kağıt ve Tekstil
 • Gıda
 • Ulaşım Araçları

Sehatek Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi olarak bizler de aşağıda gördüğünüz üzere Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın verdiği yetki ile 2013 yılından bu yana sektöre liderlik eden tüm Türkiye’de hizmetlerimize devam eden bir firma olmaya devam etmekteyiz.