EKB Fiyat Hesaplama Aracı

MEVCUT BİNAM İÇİN
İSKAN ALMAK İÇİN

Enerji Kimlik Belgesi

Enerji kimlik belgesi binanızın enerji tüketimi detaylı bir şekilde bakanlığın sistemine göre girilmesi sonucu oluşan bir belgedir. Binanıza enerji tüketimine göre bir enerji performans sınıfı tanımlanır. Sehatek EVD olarak başlıca verdiğimiz hizmetlerdendir. Bugüne kadar onbinlerce ekbyi müşterilerimize teslim ettik.

Enerji Kimlik Belgesi Referanslarımız

Vodafone Arena

Vodafone Park Arena

Kategori: Özel
Tipoloji: Stadyum
İl: İstanbul
İnşaat Alanı: 145633
İş Tarihi: 31/01/2018

Bartın Üniversitesi

Bartın Üniversitesi

Kategori: Kamu - Özel Ortaklığı
Tipoloji: Eğitim
İl: Bartın
İnşaat Alanı: 40604
İş Tarihi: 06/05/2016

CCN Holding Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü

Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü

Kategori: Kamu - Özel
Tipoloji: Hastane
İl: Ankara
İnşaat Alanı: 1300840.63
İş Tarihi: 14/02/2018

Yıldızlar Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Kategori: Kamu
Tipoloji: İdari Bina
İl: Ankara
İnşaat Alanı: 61460.28
İş Tarihi: 21/09/2016

TAV Adnan Menderes Havalimanı

Tav Adnan Menderes Havalimanı

Kategori: Kamu
Tipoloji: Havalimanı
İl: İzmir
İnşaat Alanı:
İş Tarihi: 10/10/2017

EKB

2011 yılından bu yana özenli çalışmalarıyla sektörün öncülerinden olan Sehatek, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hem bina hem sanayi alanında yetkilendirilmiş olup çalışmalarına güvenilir bir şekilde devam ediyor.

Sehatek, uzman sertifikalı enerji yöneticileri ve mühendislerden oluşan ekibi ile dikkat çekmeyi başararak, enerji verimliliği konusundaki duyarlılığını her geçen gün artırıyor. Deneyimleriyle enerji kullanımı konusundaki bilinci artırmayı kendine amaç edinen Sehatek, Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili EVD firması olarak da başarısını kanıtlıyor. Enerji kimlik belgesi, "EKB" ve "Bina Enerji Kimlik Belgesi" olarak da bilinir, üçü de aynı belgelerdir.

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji ve enerji kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını, israfın önlenmesini amaçlayan Enerji Kimlik Belgesi (EKB) binalardaki ısıtma, soğutma, havalandırma ya da aydınlatma gibi sistemlerin yıl içerisinde ne kadar enerji tükettiğini gösteriyor.

Daha basit bir ifade ile anlatacak olursak beyaz eşyalarda A sınıfından G sınıfına kadar ayrılan ve enerji verimliliğini gösteren sistemin artık binalar için de yapıldığını söylemek yanlış olmaz. Örneğin, bir çamaşır makinesi söz konusu olduğunda A sınıfı en verimli enerji verimini G sınıfı ise en düşük enerji verimini belirtiyor. Binalarda da bu sınıflandırmayı gösteren belgeye "Enerji Kimlik Belgesi" ya da EKB adı veriliyor.

Enerji Kimlik Belgesi Örneği

Bina Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında, bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının belirlenmesi, enerji kaynaklarının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve çevrenin korunması amaçlanıyor. Tüm bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya çıkarılan Enerji Kimlik Belgesi, 2008 yılında yayımlanan Enerji Performansı Yönetmeliği sonrasında zorunlu hale gelmiş bulunuyor.

Enerji Kimlik Belgesi örneği üzerinde inşaat yılı, tapu ve bina bilgileri gibi detaylar yer alıyor. Hemen ikinci sırada ise enerji performansı bulunuyor. Binalarda enerji verimliliği, A’dan G’ye kadar kategorilere ayrılan bir sınıflandırma yöntemiyle belirleniyor. Yani, enerjinin ne kadar verimli kullanıldığı bu sınıflandırma sistemine göre ortaya çıkıyor. Enerji Kimlik Belgesi örneği üzerinde, tüm bu bilgilerin yanı sıra sera gazı emisyonu ile yenilenebilir enerji oranlarının verildiği bölümler yer alıyor.

Enerji Kimlik Belgesi Sayfa 1

Sayfa 1

Enerji Kimlik Belgesi Sayfa 2

Sayfa 2

Enerji Kimlik Belgesi Sayfa 3

Sayfa 3

Enerji Kimlik Belgesini Kimler Alabilir?

Apartman Enerji Kimlik Belgesi, mevcut binalar ya da yapılmakta olan binalar tarafından alınmak zorunda olarak açıklanıyor. Mevcut binalar asgari sınıflandırma sınırına takılmadan bu belgeye sahip olabiliyor ama enerji verimliliği C sınıfından düşük olan yeni binalar, kanunen iskan dışı bırakılıyor.

Enerji Kimlik Belgesi Yönetmeliği sayesinde binalarda enerji verimliliği konusunda bir artış ve bilinçlenme olması beklenirken enerji kaynaklarının verimli kullanılarak çevre dostu bir yapılanma izlenmesi belgenin asıl hedefi olarak belirtiliyor.

Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu mu?

Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu Mudur?

Enerji Kimlik Belgesini açıkladıktan sonra bu belgeyle ilgili hükümlerin hangi kanunda yer aldığını inceleyelim. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca, 05.12.2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği'nde" mevcut ve yeni binalara "Enerji Kimlik Belgesi" almak zorunludur ibaresi yer alır.

Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği Gereklilikleri

 • 50 m 2 üzerindeki Türkiye’deki bütün binalar Enerji Kimlik Belgesi Almak zorundadır. Ancak, Sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi 2 yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl vb. binalar bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
 • Yapı ruhsat tarihi 2011 yılından sonra olan inşaatlar, yapı kullanma izin belgesi aşamasında Enerji Kimlik Belgesini Belediyeye sunmak zorundadır.
 • Yeni Yapılan binalarda, yapı kullanma izin belgesi aşamasında belediyelere Enerji Kimlik Belgesi- EKB vermek zorunludur. 05.12.2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 25. maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(4) Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesi aşamasında ilgili idarelere sunulur. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmeyen binalara ilgili idarelerce yapı kullanma izin belgesi verilmez. Enerji Kimlik Belgesinde yer alan bilgilerden ve bu bilgilerin doğruluğundan Enerji Kimlik Belgesi düzenleyen yetkili kuruluş sorumludur.

Bina Enerji Kimlik Belgemi Almazsam Ne Olur?

 • Enerji kimlik belgesi bulunmayan yapılar için Enerji Verimliliği Kanununda yer alan idari yaptırımlar uygulanıyor.
 • Enerji Verimliliği Kanunu içerisinde yer alan "İdarî Yaptırımlar ve Uygulama" bölümünde ise cezalar açıkça belirtilmiştir.
 • MADDE 10 – (1) Bu Kanun kapsamında, idarî para cezası vermeye yetkili olanlar tarafından yapılan tespit ve/veya denetimler sonucu gerçek veya tüzel kişilere aşağıdaki esaslar çerçevesinde idarî yaptırımlar uygulanır.

İdari yaptırım gerektiren haller nelerdir?

İdarî yaptırım gerektiren haller şunlardır:

5 inci madde kapsamında yetkilendirmelerle ilgili yürürlüğe konulacak yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, yetkilendirme anlaşmalarında tanımlanan usûl ve esaslara göre yetkilendirilmiş kurumların yetki belgesi Kurul onayı ile Genel Müdürlük tarafından, şirketlerin yetki belgeleri ise anlaşma yaptıkları kurum tarafından iptal edilir.

Yetki belgesi iptal edilen yetkilendirilmiş kurumlara veya şirketlere en az beş yıl süre ile yetki belgesi verilmez. Yetki belgesi iptal edilen yetkilendirilmiş kurumlar tarafından şirketler ile yapılan yetkilendirme anlaşmaları Genel Müdürlük tarafından incelemeye alınır ve yönetmelikte tanımlanan şartları haiz olmayanlar iptal edilir. Gerekli şartları haiz olanların anlaşmaları Genel Müdürlük tarafından yenilenir.

5 inci, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeler kapsamında istenen bilgilerin ve inceleme yapma imkânının verilmemesi halinde istenen bilgi ve/veya iznin verilmesi için otuz günlük süre tanınır. Verilen süre sonunda istenen bilgilerin yanlış veya noksan verilmesi halinde onbin Türk Lirası, hiçbir bilgi verilmemesi ve/veya yerinde inceleme imkânının tanınmaması halinde ellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Bu bendin (2) numaralı alt bendi dışında bu Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında istenen gerekli diğer bilgilerin otuz gün içinde, doğru olarak ve gerektiği şekilde verilmemesi halinde beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki ticarî sırları kendilerinin veya başkalarının yararına kullananların bu Kanun kapsamına giren kuruluşlarda görev yapmaları iki yıldan aşağı olmamak üzere yasaklanır.

5) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında bu Kanun ve çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilerek Genel Müdürlüğe bildirilen şirketlere bu bendin (1) numaralı alt bendi hükümleri uygulanır.

6ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan yayın yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 3984 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 6ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ile ilgili hükümlerin yerine getirilmemesi halinde, ilgili tüzel kişilere beş bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Endüstriyel işletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimleri, 7nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ve ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, aykırılığın giderilmesi için ihtar edilir. Aykırılığın otuz gün içerisinde giderilmemesi halinde; endüstriyel işletmeye, bina sahibine veya bina yönetimine yirmi bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

7nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentlerine aykırı olarak satış yapan gerçek ve tüzel kişilere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yirmi bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu fıkranın (a) bendinin (9) numaralı alt bendi hariç olmak üzere, idarî para cezası uygulanmasını takip eden bir yıl içinde aynı fiilin tekrarlanması halinde idarî para cezaları iki kat artırılarak uygulanır.

c) Bu fıkranın (a) bendinin (2), (3) ve (8) numaralı alt bentleri gereğince endüstriyel işletmelere, bina sahibine veya bina yönetimine verilmiş olan ceza miktarlarının, cezaya muhatap gerçek veya tüzel kişinin bir önceki malî yıla ilişkin toplam enerji harcamalarının yüzde yirmisini veya tüzel kişinin bir önceki malî yılına ilişkin bilançosunda yer alan gelirlerinin yüzde beşini geçmesi halinde, otuz gün içerisinde bilanço ve enerji harcamalarına ilişkin belgelerin ibraz edilmesi şartıyla, her iki sınıra göre hesaplanan tutarlardan düşük olanı ceza miktarı olarak hesaplanır.

ç) Bu Kanuna göre, bir başka kamu kurum veya kuruluşu tarafından uygulanması öngörülmeyen idarî yaptırımlar Genel Müdürlük tarafından uygulanır. d) İdarî para cezalarında tüzel kişilerin sorumluluğu, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 65 inci maddesine göre tayin olunur.

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

Müşteriye EKB Anlatımı

"Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır" sorusu en çok merak edilen konular arasında. İnşaat ve yapı sektöründeki birçok kişinin merak ettiği konulardan olan Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş şirketler tarafından veriliyor. Enerji Kimlik belgesi veren firmalar konusunda oldukça hassas ve dikkatli davranmak önem taşıyor. Bakanlıklar tarafından onaylanmamış bir firmadan aldığınız EKB örneği, mutlaka geçersiz sayılıyor. O nedenle Enerji Kimlik Belgesi veren firmalar arasından seçim yaparken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup olmadıklarına dikkat etmelisiniz.

Enerji Kimlik Belgesi üzerinde binaların yalıtım özelliklerinden ısıtma, soğutma gibi verimliliğine dair pek çok bilgi yer alıyor. Enerji Kimlik Belgesi alan kişilerin sonrasında mutlaka Enerji Kimlik Belgesi sorgulama yapması gerekiyor. EKB sorgulama işlemi İnternet üzerinden yapılabiliyor. Bina Enerji Kimlik Belgesi sorgulama işlemi için öncelikle bakanlığın alınan EKB’yi onaylaması gerektiği ise unutulmaması gereken durumların başında geliyor.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Fiyatları Ne Kadar?

EKB fiyatları belirlenirken devlet tarafından koyulan bir alt ya da üst sınır bulunmuyor. O nedenle Enerji Kimlik Belgesi ücreti, firmalar tarafından belirleniyor. Bina Enerji Kimlik Belgesi fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak için daire sayısı ve metrekare gibi bilgileri girerek sorgulama yapmak yeterli oluyor. Enerji Kimlik Belgesi m2 fiyatları 1 TL gibi bir ücrete yapılmakla birlikte bu fiyat yapı büyüklüğüne göre değişiklik de gösterebiliyor.

EKB fiyat aralığı hakkında en doğru bilgiye ulaşmak ve en kaliteli hizmeti almak için sektörün yenilikçi ve öncü firmalarından olan Sehatek ile çalışabilir, aklınızda bütün soru işaretleri giderebilirsiniz.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Önümüzdeki günlerde konutların satılmasını ya da kiraya verilmesini etkileyecek olan Enerji Kimlik Belgesi için gereken evraklar şu şekilde sıralanabilir:

Yapı ruhsatı

Elektrik Projesi (Aydınlatma projesi yeterlidir.)

Isı Yalıtım Raporu (TS-825)

Mimari Proje (Kapak, vaziyet planı, kat planları, kesitler, görünüşler.)

Mekanik Proje (Isıtma, var ise soğutma, var ise havalandırma, var ise yenilenebilir enerji sistemlerine ait projeler.)

Eski Binaların Enerji Kimlik Belgesi Alması Zorunlu Mudur?

"Eski binaların Enerji Kimlik Belgesi Alması Zorunlu Mu?" sorusu konuyla ilgili en çok merak edilen konulardan biri. Enerji Verimliliği Kanunu gereğince Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre "Mevcut" ve "Yeni Binalar İçin" Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu olduğu açık bir şekilde belirtiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre eski binalarda mantolama zorunluluğu ise bulunmuyor. Yani yalıtım olmayan binalar da Enerji Kimlik Belgesi alabiliyor ama belirlenen enerji verimliliğine göre yalıtımsız binalardan yüksek emlak vergisi almak gibi çeşitli yaptırımların uygulanacağı düşünülüyor.

Enerji Kimlik Belgesi Almanın Faydası Nedir?

1 Ocak 2020 itibarıyla başlayacak olan sisteme göre Enerji Kimliği Belgesi olmayan binalara iskan verilmeyeceği yönetmelikte belirtiliyor. Bu durum hem daire kiralama hem de satış yapma işlemlerini doğrudan etkiliyor. "Enerji Kimlik Belgesi ne işe yarar?" sorusunun ise pek çok yanıtı bulunuyor.

Binanızdaki enerji verimliliğini görebileceğiniz EKB, beraberinde pek çok avantajı getiriyor. Enerji Kimlik Belgesi sayesinde;

 • Binanın yıllık tükettiği enerji miktarı ortaya çıkarılıyor.
 • Binanın ısıtmaya, soğutmaya, aydınlatmaya harcadığı enerji miktarı tespit ediliyor.
 • Binanız artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tescillenmiş bir bina haline geliyor.
 • Alım-satım, kiralama işlemlerinde tapuda bir problem yaşamadan işlemlerinize devam edebilmek mümkün oluyor.

Enerji alanında atılan önemli bir adım olarak değerlendiren Enerji Kimlik Belgesi sayesinde enerjinin etkin ve verimli kullanımı ile gereğinden fazla enerji tüketiminin ve çevreye verilen zararların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Tüm bunlar, EKB’nin avantajları arasında yer alıyor.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Yeniletmek Gerekiyor Mu?

Binanızda herhangi bir değişiklik yapılmadığı takdirde Enerji Kimlik Belgesi 10 yıl boyunca geçerliliğini koruyor. Enerji Verimliliği Kanunu gereğince EKB alındıktan sonra binada değişiklik yapılması durumunda ise söz konusu değişiklik işleminden sonraki 1 yıl içerisinde yeniden Enerji Kimlik Belgesi alınması gerekiyor. Enerji Kimlik Belgesi son tarih ise 1 Ocak 2020 olarak vurgulanıyor.

EKB Örneği Yeşillik ve Bina

Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği Gereklilikleri Nelerdir?

Binalarda Enerji Verimliliği Yönetmeliği kapsamında belli gerekliliklerin yerine getirilmesi önem taşıyor. Enerji Kimlik Belgesi Kanunu gereği yerine getirilmesi gereken zorunluluklar şöyle sıralanabilir:

 • Türkiye’de 50 m2 üzerindeki tüm binaların Enerji Kimlik Belgesi alması gerekiyor. Sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi 2 yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl vb. binalar Enerji Performans Yönetmeliği kapsamında kalıyor.
 • 31 Aralık 2019 tarihine kadar tüm mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi alması gerekiyor. İnşaatı devam edip henüz yapı izni almamış olan binalar da bu kapsamda değerlendiriliyor.
 • Ruhsat tarihi 2011 yılından sonra olan inşaatların yapı kullanım izni alabilmesi için Enerji Kimlik Belgesi’ni belediyeye sunmaları gerekiyor.
 • Yeni yapılan binalarda da yapı kullanma belgesi aşamasında EKB’nin belediyelere verilmesi zorunlu oluyor.

Enerji Kimlik Belgesini (EKB) Hangi Kuruluşlar Verebilir?

Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşların ve düzenlenen belgelerin denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılıyor. Mevcut binalar için EKB, bünyesinde Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı mühendis veya mimar bulunduran Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketleri tarafından hazırlanıyor. Enerji Danışmanlık Firmaları listesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında bulunuyor. Bu sayfayı inceleyerek Enerji Danışmanlığı hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

EVD şirketleri arasında güvenilirliği ve profesyonelliğiyle ön plana çıkan Sehatek, ihtiyacınız olan işlemleri en kısa sürede tamamlayarak bu karmaşık süreci sizin için en kolay hale getiriyor. Sehatek, Enerji Kimlik Belgesi için gereken evraklar hazır ve eksiksiz olduğu takdirde, Enerji Kimlik Belgenizi 22 saat içerisinde hazırlayarak tarafınıza ulaşması üzere kargoya teslim ediyor.

Şirket Ünvanı: SEHATEK Enerji Verimliliği Danışmanlık Müh.İnş.Elk.Yal.San ve Tic. Ltd. Şti.
Şirket Sicil Tarihi: 13.05.2013
Anlaşma No/Tarihi: ETKB-EVD-078 / 12.07.2017
Mersis Numarası: 0363023812100010
Merkez Ofis: Kadıköy Mah. Okur Sk. SEHATEK Merkez Ofis No: 4 / 2-3-4 İzmit / KOCAELİ
Denetim Mercii: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Yetki Belgesi: Yetki Belgesi Sayfamız

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Kimler Tarafından ve Nasıl Hazırlanır?

/uploads/ekb-yeniletme_7458776e86.jpeg

Enerji verimliliği projeleri kapsamında ortaya çıkan "Enerji Kimlik Belgesi nasıl hazırlanır?" sorusu merakla araştırılan bir başka konu oluyor.Enerji kimlik belgesi hizmeti bünyesinde “Isı Yalıtım Danışmanlığı” ve “Enerji Etüt Proje” çalışmaları yapabilecek seviyede kurumsal firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Enerji Kimlik Belgesi uzmanının kullanabileceği bir yönetici paneli oluşturuluyor. Bu yönetici paneline sadece EKB Uzmanı tarafından erişiliyor. Uzman, yönetici paneline bakanlığın ona vermiş olduğu kullanıcı adı ve şifresiyle girerek yapınızın bilgilerini bakanlığın veri tabanına girip sistemin hesaplaması için hesaba yoluyor. Sistem hesaplama yaptıktan sonra sertifikalandırma bölümünden Enerji Kimlik Belgesinin sertifikası oluşturuluyor. Aynı zamanda belgenize bir numara veriliyor. Bu numarayı siz de belgenin üzerinde görebiliyorsunuz.

Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama

Buton aracılığı ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanığı'nın sistemine bağlanıp Enerji Kimlik Belgenizi sorgulayabilirsiniz.

Enerji Kimlik Belgesi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Ne İşe Yarar?

Enerji Kimlik Belgesi sayesinde binanızın tükettiği enerji miktarı tespit ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin enerji politikalarının uygulanmasını kolaylaştırıyor.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Hangi Kanun Ve Yönetmeliğe Dayanmaktadır?

Bina enerji kimlik belgesi zorunluluğu 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'ne dayanmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesini (EKB) Almanın Avantajları Nelerdir?

Binanızın ne kadar enerji tükettiğini öğrenir ve tasarruf önlemleri alabilirsiniz. 31 Aralık 2019'dan sonra tapuda alım-satım ve kiralama işlemlerine devam edebilirsiniz.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Fiyatı Neye Göre Belirlenir?

EKB fiyatı belirlenirken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belirlediği bir fiyat çizelgesi ya da alt veya üst sınır bulunmamaktadır. Bu hizmet aslında bir mühendislik hizmeti olduğundan fiyatlar firmadan firmaya değişiklik gösterebilir.

Yeni Binalar İçin Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Alma Zorunluluğu Son Tarihi Nedir?

Yeni binalar için enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu şu anda yürürlüktedir. İskan aşamasında alınması gerekir.

Mevcut Binalar İçin Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Alma Zorunluluğu Son Tarihi Nedir?

Mevcut binalar ekb alma zorunluluğu son tarihi 31 Aralık 2019'dur.

Binaların Veya Konutların Enerji Kimlik Belgesi Üzerinde Yer Alan Enerji Performansı Hangi Değer Aralığında Olmalıdır?

Bina enerji kimlik belgesi üzerinde bulunan enerji performans sınıfı asgari C sınıfı olmalıdır.

Hangi Bina Ve Konutların Enerji Kimlik Belgesi Alması Gerekli Değildir?

Kullanım alanı 50 m2'nin altında kalan binalar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait binalar, Adalet Bakanlığı'na ait ceza ve infaz kurumları, kullanım ömrü 1 yıldan az olan binalar, seralar, atölyeler ve imalathanelerin enerji kimlik belgesi alması zorunlu değildir.

Referans Bina Tanımı Ne Anlama Gelmektedir?

Bina enerji performansı, asıl binanın yıllık metrekare başına düşen enerji tüketim miktarlarının ve karbondioksit salım miktarlarının, referans binanın yıllık metrekare başına düşen enerji tüketim miktarı ve karbondioksit salım miktarının kıyaslanması ile enerji tüketimi ve karbondioksit salınımı için ayrı ayrı hesaplanır.

EKB ile Enerji Kimlik Belgesi Farklı Belgeler midir?

EKB ile Enerji Kimlik Belgesi aynı belgelerdir. EKB, Enerji Kimlik Belgesinin sıkça kullanılan kısaltmasıdır.

Enerji Kimlik Belgesi Alınmazsa Ne Olur?

Enerji Verimliliği Yasası doğrultusunda 1 Ocak 2020’den itibaren Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalar dahilindeki dairelerin kiralanmasına ya da satılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir.

Enerji Kimlik Belgesini Yeniletmek Gerekli midir?

Binanızda herhangi bir değişiklik yapılmadığı takdirde Enerji Kimlik Belgesi 10 yıl boyunca geçerliliğini koruyor. Değişiklik (mantolama vs) yapılırsa 1 yıl içerisinde yeniletmek gerekiyor.

EKB Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Enerji kimlik belgesi almak için gerekli evraklar; Yapı ruhsatı, Elektrik projesi (aydınlatma projesi yeterlidir), Isı yalıtım raporu, Mimari proje ve Mekanik projedir.

EKB'yi Hangi Kuruluşlar Verebilir?

Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşların ve düzenlenen belgelerin denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılıyor. Mevcut binalar için EKB, bünyesinde Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı mühendis veya mimar bulunduran Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketleri tarafından hazırlanıyor.