Hemen Arayın
Etüt Proje Saha Görseli

Enerji Etütleri

Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği, enerji maliyetlerinin ekonomiye olan yükünün hafifletilmesi, enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve çevrenin korunması gibi ulusal stratejik hedefleri tamamlayan ve bunları yatay kesen bir alandır.


2007 yılında yürürlüğe konulan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun temel amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması olarak belirtilmiştir.


Sehatek Enerji Verimliliği ve Danışmanlık (EVD) şirketi olarak siz değerli müşterilerimize, ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında, tamamı ulusal standartlarda akredite olmuş cihazlarımız ile enerji verimliliği alanında ‘’Bina Etüt-Proje’’ hizmeti vermekteyiz.

Rüzgar Türbinleri

Neden enerji etütleri yapılmalıdır?

18 Nisan 2007 tarihli ve 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 27 Ekim 2011 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca;

‘’Lisanslı Enerji Verimliliği ve Danışmanlık Şirketleri tarafından ‘’Enerji Etüdü’’ yapılması zorunludur. Bu şirketler tarafından endüstriyel işletmelerde veya binalarda gerçekleştirilecek etüt çalışmaları sırasında, ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından akredite olmuş ve kalibrasyonu yapılmış cihazların kullanılması zorunludur.’’

Enerji Etütleri için Yasal Zorunluluk

Etüt yapılması zorunlu olan Kurum, Kuruluş ve İşletmelerden:

 • Ticari ve Hizmet Binalarında (Otel, AVM, Hastane, İş Merkezi, Okul vb.) toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve üzeri veya/ enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri binalarda Enerji Etüdü yapılması zorunludur. Binalarda yapılan enerji etütleri her 4 yılda bir yenilenir.
 • Kamu binalarında toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi en az 250 TEP olan binalarda Enerji Etüdü yapılması zorunludur. Kamu binalarında yapılan enerji etütleri her 10 yılda bir yenilenir.
 • Sanayi tesislerinde yıllık enerji tüketimi 5.000 TEP ve üzerinde olan endüstriyel işletmelerde Enerji Etüdü yapılması zorunludur. Sanayi tesislerinde yapılan enerji etütleri her 4 yılda bir yenilenir.

Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Enerji Etüdü Yapılmazsa Ne Olur?

2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu idari yaptırımları aşağıdaki gibidir.

‘’Enerji Verimliliği Kanunu- Beşinci Bölüm- İdari Yaptırımlar ve Uygulama Madde 10; ‘’İdari para cezası vermeye yetkili olanlar tarafından tespit ve/veya denetimler sonucu gerçek veya tüzel kişilere aşağıdaki esaslar çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanır. ‘’8 inci madde kapsamında, istenen bilgilerin ve inceleme imkanının verilmemesi halinde 22.500 Türk Lirası, hiçbir bilgi verilmemesi ve/veya yerinde inceleme imkanının tanınmaması halinde 112.780 Türk Lirası idari para cezası verilir.’’

Enerji Etüdü Nedir?

Enerji etüdü, bir bina veya tesiste enerjinin kullanım alanlarının ve tüketilen enerji kaynaklarının tespit edilmesi ile başlar. Tesisin enerji akışı çözümlenir ve gerekli ölçü aletleri ile yapılan ölçümler ve gerekli hesaplamalar sonucunda mevcut durumdaki potansiyelleri (verimleri) tespit edilir.

Ölçüm ve gözlemler sonucunda elde edinilen bilgilerle, enerji tasarruf potansiyelleri, sera gazı ve atık enerji noktaları belirlenir. Tasarruf noktalarında yapılacak verimlilik artırıcı çalışmaların fizibilite raporları siz değerli müşterilerimize sunularak, geri kazanım fırsatları ortaya konulur.

Enerji Etüdü Çalışmaları

Enerji Etüdü Hangi Aşamalardan Oluşur

Enerji etüdü, ön etüt ve detaylı enerji etüdü olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Ön etüt, enerji kaynakları ve enerji tüketim noktaları bakımından işletmeyi daha yakından tanımayı amaçlarken, detaylı enerji etütleri ölçme ve hesaplamaya dayalı olarak tasarruf potansiyelleri ortaya çıkararak, mevcut enerji performans durumunun daha iyiye gitmesini hedefler.

Ön Enerji Etüdü

Uzman personellerimiz, işletmenin veya binanın mevcut durum analizine göre yapılacak ön etüt ziyaretinden önce, işletmenin veya binanın hakkında detaylı araştırma gerçekleştirir. Bulunduğu ile ait iklim özellikleri, hizmet verme amacına göre en fazla enerji tüketiminin olabileceği kalemler yaklaşım metodu ile tespit edilir. Bu kısım, firmamıza ait ön etüt öncesi hazırlık aşamasıdır.

Detaylı etüt kapsamına alınması gerekli görülen çalışmalar ve çalışma programı tespit edilir. Ön etüt çalışmaları ön etüt raporu ile tamamlanır.

Detaylı Etüt Aşamaları

Ön etüt çalışmalarında elde edilen verilere göre, üzerinde daha ayrıntılı olarak düşünülüp, araştırma yapılması uygun bulunan konular için detaylı enerji etüdü çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar birtakım işlem adımlarını kapsar ve sonucunda nitelikli ve gerçek verileri ortaya çıkarır.

Saha Ziyareti

Bu kısım, tesisi veya binayı tanımamız açısından büyük önem taşır. Ön etüt sırasında yüzeysel olarak üzerinde durulan enerji tüketim noktaları daha kapsamlı incelemeden geçer.

Planlama

Etüt çalışması sırasında, tesisinizde iş akışına zarar vermeden, işletmede gerçekleşecek ölçüm ve analizlerde, hangi ölçüm noktalarında ne kadar süre ile çalışmalar yapacağımız tespit eder ve siz değerli müşterilerimize sunulur.

Gözlem

Tesis veya binanızda, enerji giderlerini oluşturan sadece makine ve ekipmanlar değildir. Enerji yönetim biçiminiz ve çalışanların enerji bilinç düzeyi de enerjinin verimli kullanılması açısından çok önemlidir.

Detaylı Ölçüm

Tesis veya binanızdaki enerji harcayan ekipmanlarda çeşitli ve detaylı ölçümler yapılır. Alanında uzman mühendislerimiz, belirli periyotlarla kalibrasyonu tamamlanmış cihazlarımız ile etüt ölçümlerini gerçekleştirir.

Analiz

Ölçümler sonucunda, mevcut durumda enerji tüketen ekipmanların performansları analiz edilir, etiket değerleri ile karşılaştırılır. Verimlilik hesaplamaları açıkça raporlanır.

Değerlendirme

Enerji tüketen ekipmanlar, enerji tüketim kalemlerine göre ayrılır ve ön etüt sırasında elde edilen veriler üzerinden durum değerlendirilmesi yapılır.

Projelendirme

Ölçüm sonuçlarında enerji maliyetlerinizi azaltıcı yönde verimlilik artırıcı proje çalışmaları ortaya konur.

Fizibilite

Sizler için sunduğumuz verimlilik artırıcı projelerde enerji giderlerinizi minimum seviyelere düşürecek önerilerin ekonomik analizi yapılır.

Tesis veya binanıza uygun olacak çalışma için, ilk yatırım maliyeti, yatırımın yıllık sağlayacağı tasarruf, geri ödeme süresi fizibilite edilir.

Rapor - Sunum

Sonuç olarak yapılan tüm ölçme-değerlendirme-projelendirme çalışmaları ‘Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ’nün belirlemiş olduğu; enerji etüdü ve verimlilik artırıcı projelerin rapor formatına uygun olarak hazırlanır ve tarafınıza sunulur.

Detaylı enerji etüdünde;

 • Kullanılan enerjinin kaynak, miktar ve bedeli,
 • Birim üretimde kullanılan enerji miktarı,
 • Enerji kullanımı bazında prosesteki yetersizlikler, kayıp noktaları ve zayıf yönetim kusurları belirlenir,
 • Enerji tasarrufu bazında hedefler belirlenir,
 • Ekonomik ve verimli enerji stratejileri geliştirilmesine yardımcı olunur,
 • İşletmede çalışan personelin kullanılan enerji ve bunun ekonomik boyutu hakkındaki bilinç düzeyi artırılır.

Detaylı Enerji Etüdü Kapsamında Yapılacak İşlemlerden Bazıları

Boru Hatlarında Enerji Etüdü Ölçümleri

 • Bina veya tesiste, enerji tüketim kaynaklarının, enerjiyi kullanma biçimlerine göre (ısıtma-soğutma-havalandırma- aydınlatma) son üç yıl içerisindeki tüketim değerlerinin incelenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması.
 • Mekanik sistemler içerisinde yer alan pompaların etiket değerlerinin incelenmesi, mevcut durum içerisinde verimlilik değerlerinin bulunması.
 • Elektrik motorlarının kapasitelerinin, çalışma sürelerinin ve enerji tüketimlerinin tespit edilmesi,
 • Kazanların belirli ölçümler sonucunda verimliliklerinin tespit edilmesi
 • Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinde ve hatlarında termal çekimler yapılarak yalıtım sorunları tespit edilmesi,
 • Aydınlatma sisteminin incelenerek, aydınlatmada verimlilik imkanları araştırılması
 • Bina yalıtım durumunun ve opak bileşenlerinin tespit edilmesi
 • Termal kamera ile binanın yapı bileşenlerinin, mekanik ve elektrik hatlarının görüntülenmesi
 • Gerekli görülen mahallerde ortam havasındaki sıcaklık, nem ve CO2 oranları ölçülerek enerji verimliliğine etkisinin yorumlanması,
 • Elektrik tarife analizinin yapılması
 • Otomasyon sistemi incelenerek, otomasyon sisteminde verimlilik potansiyellerinin araştırılması
 • Enerji kimlik belgesinin hazırlanması
 • İlgili yönetmelikte belirlenen formatta “Enerji Etüt Raporu” hazırlanması
 • Verimlilik artırıcı projelerin (VAP) hazırlanması

Baca Gazı Analizi

Bir tesiste veya binada yer alan kazanda, yanmanın optimizasyonu ve yakıtın içerisindeki bileşenlerin % olarak tespit edilip, yanmanın kalitesi hakkında yorum yapabilmek için, baca gazı analizi yapılmaktadır.

Enerji Etütlerinde Baca Gazı Analizi


Baca gazı analizörü tarafından, baca gazlarında ölçülen, oksijen, karbondioksit, baca gazı sıcaklığı ve ortam sıcaklığı gibi parametreler değerlendirilmek suretiyle, yanma verimi otomatik olarak hesaplanabilmektedir. İşletmeci tarafından yanma verimi üzerinde yorum yapılırken, sonuca etki eden faktörler kolayca görülebilmektedir. Baca Gazı Analizi, ‘Baca Gazı Analizör’ cihazı ile yapılmaktadır.

Yakıtla İlgili Temel Bileşenler;

 • Karbon (C) % si (ağırlıkça)
 • Hidrojen (H2) % si (ağırlıkça)
 • Kükürt (S) % si (ağırlıkça)
 • Oksijen (O2) % si (ağırlıkça)
 • Nem % si (ağırlıkça)
 • Diğerleri % si (ağırlıkça)
 • Yakıtın alt ısıl değeri (kCal / Nm3)
 • Yakıtın özgül ağırlığı (kg / Nm3)
 • Yakıtın Alt Isıl Değeri (kCal / Nm3)
 • Yakıtın Üst Isıl Değeri (kCal / Nm3) bulunur

Baca Gazı Analiz Sonucu Alınan Değerlere Göre;

 • Oksijen (O2) Hacimce %
 • Karbon monoksit (CO) ppm
 • Baca gazı Sıcaklığı (°C)
 • Ortam Sıcaklığı (°C) bulunur.

Elde edilen değerler ile;

 • Kuru baca gazı ile olan ısı kaybı,
 • Baca gazındaki nem nedeni ile olan ısı kaybı,
 • Baca gazındaki yanmamış karbondioksit nedeni ile olan ısı kaybı,
 • Kazan yüzeyinden radyasyon ve konveksiyonla olan ısı kaybı ile toplam kazan verimi hesaplanabilmektedir.

Ultrasonik Debimetre ile Mekanik Sistemlerde Debi Ölçümü

Ultrasonik deibmetre akışkanın birim zamandaki hızını ölçebilen cihazlardır. Boru üzerinden kolaylıkla ölçüm yapabilen bu cihazlar, boruya ve içerideki sıvıya kesinlikle zarar vermezler. Akışkanın; - hızı -debisi, -yönü ve ölçüm esnasında geçen toplam sıvı miktarı hızlı ve hassas biçimde ölçülür.

Mekanik Sistemlerde Debi Ölçümü

İşletmede Kullanım Avatanjı Nedir?

 • İçerisinde akış olan sıvı hatlarda; pompalar üzerinde montaj ile debi ölçümü yapılarak, kapasite kontrolü anlık olarak sağlanır.
 • Pompalarda verimlilik değerinin doğrudan ekileyen, Net Pozitif Emme Yüksekliği (NPSH) değerlerinin incelenmesi ve ölçülen değerlerle karşılaştırılması sağlanır.

Ultrasonik Debimetre Nasıl Çalışır

Cihaz üzerinde iki adet sensör bulunur ve karşılıklı olarak birbirlerine ultrasonik sinyaller gönderir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, ölçüm yapılacak hattaki akışın düzenli olmasıdır. Boru üzerine yerleştirilecek iki sensör arası akış sürekli ve düzenli olduğunda, karşılıklı olarak birbirlerine sinyal gönderecektir. Bu esnada geçen süre ise boru içerisindeki maddenin hızını verecektir.

Enerji Analizörü ile Güç Tüketiminin İncelenmesi

Bir tesis veya binada, enerji giderlerinin en önemli kalemlerinden biri şüphesiz ki elektrik enerjisidir. Bu nedenle tesis veya binada kullanılan bu enerjinin kalitesinin bilinmesi ayrı önem taşımaktadır.

İşte bu noktada; enerji kalitesini artırmak için enerji analizörü kullanmak gerekecektir. Tüm mekanik sistemlerin (ısıtma-soğutma-havalandırma) elektrik enerjisi ile çalıştığı göz önünde bulundurulduğunda enerji kalitesini optimum seviyelerde kontrol altında tutmak, enerji yönetiminin ayrılmaz bir kısmını oluşturmaktadır.

Tesiste Güç Tüketimi İncelemesi Enerji Analizörü; bir bina veya tesiste, üretilen ya da tüketilen elektrik enerjisinin akım (Amper), gerilim (Volt) ve güç (Watt) gibi birbirleri ile doğrudan ilişkili bu değerleri ölçmektedir. Enerji analizöründen anlık olarak ölçüm alınabileceği gibi, cihazı kaydedici olarak kullanmakta mümkündür.

Bir Enerji Analizörü ile Yapılan Ölçümler

 • Faz-nötr & faz-faz gerilimlerini
 • Nötr akım
 • Toplam akım
 • Faz akımlarını, güç faktörünü
 • Anlık aktif gücü (W)
 • Tek fazlı - üç fazlı sistemlerin RMS değerlerini
 • Anlık görünür gücü (VA)
 • Reaktif gücü (VAr), frekansı (Hz), ortalama ve maksimum güçleri
 • Harmonik bozulma - Faz açıları
 • Saatte harcanan aktif gücü (Wh)
 • İndüktif reaktif enerji(kVArh veya MVArh)
 • Kapasitif reaktif enerji (kVArh veya MVArh) ölçülebilir.

Çok Fonksiyonlu Ölçüm Cihazı İle Belirli Ölçümler

Çok fonksiyonlu ölçüm cihazı; İç hava kalitesi, havalandırma sisteminin optimum enerji verimi ile çalışıp çalışmadığını belirlemek için ortam havası ölçüm cihazıdır. Tek bir cihaz, ihtiyaca göre birden fazla prob kullanılarak birçok enerji tüketim noktasında hizmet verebilir.

Örneğin hava kanallarında; -Hız, - Kanala giriş ve çıkış basıncı, -Devir sayısı, -Ortamın bağıl nem değeri gibi değerleri analiz edilir.

Radyo frekans grubu probu ile, duvar yüzeyinde ısıl geçirgenlik katsayısı ölçümlerini istenilen periyotlarda ölçme ve kaydetme imkanı sağlar. Duvar yüzeyindeki ısıl geçirgenlik değerinin TS 825 Standartları’na uygun olup olmadığı karşılaştırılabilir.

Hazırlanan raporda duvar yüzeyinin geçirgenliği yüzdesel olarak belirlenirken, TS 825 değerleri referans alınır. TS 825 Standartı’nda belirtilmiş olan, illere göre derece-gün bölgeleri için ısıl geçirgenlik katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Hava Kanallarında Ölçümler

Termal Kamera Ölçüm Hizmeti

Termal kamera bilindiği üzere bir görüntüleme yöntemidir. İnsan gözünün göremediği ısı enerjisini (IR) görebilmek için tasarlanmıştır.

Bina veya tesiste enerji kalitesini ölçebilmek adına gözümüzle görülen değerler yetersiz kalabilir.

Örneğin içerisinden akışkan geçen yüksek sıcaklıktaki bir boruda yalıtım yapıldığını düşünelim. İşletmenin çalışma prensibine göre, boru içerisindeki akışkanın sıcaklığını dış ortama vermemesi ve borunun tamamının yalıtılmış olması gerekmektedir. Zamanla yalıtım malzemelerinin aşınacağı gerçeğini göz önünde bulundurduğumuzda, borunun sıcaklık kontrolünü sadece termal kamera ile sağlayabiliriz. Termal kameralar, Son derece düşük sıcaklık farklarını algılayabilir ve size kolaylıkla yorum yapma imkanı sunar.

Termal Kamera Ölçümleri

Termal kameraların çok çeşitli kullanım alanı bulunmaktadır. Güç harcayan veya ileten tüm ekipmanlar çevreye ısı enerjisi yayarlar. Elektrik enerjisi gibi tehlikeli sınırlar içerisinde ölçüm gerektiren alanlarda temassız ölçüm özelliği ile oldukça yaygın olarak kullanılırlar.

Termal Kamera İle Yapılan Çeşitli Ölçümler;

 • Termal kamera ile tüm iç ve dış yüzeylerde ısı kayıpları tespit edilir.
 • Termal kamera ile mekanik hatlarda yalıtım kontrolünün sağlanmasıdır.
 • Termal kamera ile trafolarda kabloların aşırı ısınma durumunun tespit edilmesidir.

Aydınlatma Ölçümü

Aydınlık seviyesi ölçümü ‘Lüxmetre’ cihazı ile yapılmaktadır,

Bina genelinde aydınlık seviyesi ölçümleri yapılır. (Ortak alanlar-ofisler-yemekhane-wc-hol-sahanlık vb.)

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)’ En Az Aydınlık Seviyeleri tablosuna göre mevcut durum analiz edilir, (En Az Aydınlık Seviyeleri tablosu için tıklayınız.)

Gündüz yapılan ölçümlerde ölçüm yapılan yerde cihaz üzerine direkt güneş ışığı gelmemesine dikkat edilir,

İşletmelerin isteğine göre ölçümler gece de tekrarlanır,

Aydınlatma Ölçümleri

Mevcut armatürler enerji verimliliği kapsamında değerlendirilir,

TS-825 Isı Yalıtım Programı ile, işletmenin yıllık ısıtma ihtiyacının belirlenmesi

TS 825 standardı; ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı göz önünde bulundurulduğunda, ısıtma enerjisi kullanımının sınırlandırılması için oluşturulmuştur. TS 825 Standartı ile binanızın minimum enerji ihtiyacı ile ısınması hedeflenir. İZODER Isı Su ve Ses Yangın Yalıtımcıları Derneği tarafından geliştirilen TS-825 Hesap Programı ile binanızın; özgül ısı kaybı, yıllık ısıtma ihtiyacı ve yoğuşma sınır grafikleri kolaylıkla hesaplanabilir.

Bu sayede hesaplanan değerlerle standartta tanımlanan sınır değerler karşılaştırılarak, tasarlanan binanın enerji verimliliği ile ilgili ulusal standartlara uygunluğu değerlendirilir.

Ayrıca;

 • Yeni yapılacak binalarda farklı tasarım modelleri üzerinde yıllık ısıtma ihtiyacı hesaplanarak, en ideal modelin belirlenmesini sağlayacaktır.
 • Mevcut bir binanın yalıtım uygulaması ile yenilenmesi durumunda ısıtma ihtiyaçlarının hesaplanmasında kullanılabilir.