Enerji Kimlik Belgesi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Enerji Kimlik Belgesi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 • Enerji Kimlik Belgesi, Bina Enerji Kimlik Belgesi, Bina Enerji Kimlik Kartı, Bina Isı Kimlik Belgesi, Isı Enerji Kimlik Kartı, Enerji Kimlik Kartı, Enerji Kimlik, Enerji Kartı, EKB belgesi ve EKB aralarında fark nelerdir?

  Enerji kimlik belgesi ile bina ısı kimlik belgesi birbiri ile çok karıştırılan iki kavramdır. Enerji kimlik belgesi, bina enerji performans sınıfını gösteren mevcut durum için düzenlenen belge iken, bina ısı ihtiyacı kimlik belgesi, binanın ısıtma ihtiyacını hesaplayan belgedir.

 • Enerji Kimlik Belgesi Almak Zorunlu mudur? Neden enerji kimlik belgesi (EKB) almalıyım?

  İlgili Kanun (5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu) gereğince Enerji Kimlik Belgesi alınması, aşağıdaki yapılar haricinde tüm binalarda zorunludur. • Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar • Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar • Toplam kullanım alanı 50 m² ’nin altında olan binalar • Seralar, atölyeler, münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar • Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m² ’den az olan binalar Apartmanlar, rezidanslar, konutlar, ofisler, eğitim binaları, sağlık binaları, oteller ile AVM’ler gibi bina tipleri için Enerji Kimlik Belgesi hazırlanması zorunludur.

 • Enerji Kimlik Belgesi Yasası Nedir? Enerji Kimlik Belgesi Yasası Uygulanıyor mu?

  Enerji Kimlik Belgesi, "5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu" uyarınca ülkemizde binaların enerji performans hesaplarını ve binaların enerji sınıfını gösteren belgedir.

 • Yetkili Kuruluş Nedir? Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlar kimlerdir?

  Yeni binalar için, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı ilgili meslek odası tarafından, adına düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesi ile EKB düzenleme eğitimini başarı ile tamamlayan personel bulunduran gerçek veya tüzel kişilere, Bakanlıkça EKB verme yetkisi verilecek. Mevcut binalar içinse EKB düzenleme eğitimini başarıyla tamamlayan personel bulunduran 5627 sayılı Kanun kapsamında bina kategorisinde yetkilendirilmiş olan "Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri" de EKB verebilecek.

 • Yeni bina, mevcut bina farkı nedir?

  Yeni bina ve mevcut bina tanımları için milat olarak referans alınabilecek tarihler “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” uygulamaları, “Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması ve 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’nun” 7.1.c maddesi için farklılıklar göstermektedir. “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” uygulamaları için bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, öncesinde yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilir. “Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için -Yönetmeliğin Geçici 4üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince- 01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmelidir. 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’nun” 7.1.c maddesi için yani ısı ölçüm ekipmanlarının proje aşamasında tasarlanarak inşaat aşamasında monte edilmesi için bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 02.05.2007 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, öncesinde yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmelidir. Biz bir binanın yeni mi mevcut mu olduğunu anlamak için çoğunlukla yapı ruhsat tarihin 2011 öncesi mi sonrası mı olduğunu gözetiriz. Yeni binalar için bu belge Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarınca hazırlanmakta olup yapı kullanım izin belgesi aşamasında ilgili idarelerce istendiğinden yeni bina sahiplerinin yapması gereken ekstra bir işlem bulunmamaktadır.

 • 5627 Sayılı Kanun Nedir? Enerji Verimliliği Kanunu Nedir?

  18 Nisan 2007 tarihinde kabul edilmiş Enerji Verimliliği Kanunu, 2 Mayıs 2007 tarihinde, 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır. Bu Kanun; enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak usûl ve esasları kapsar. Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemlerin uygulanması ile özellik veya görünümleri kabul edilemez derecede değişecek olan sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen, ibadet yeri olarak kullanılan, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan, yılın dört ayından daha az kullanılan, toplam kullanım alanı elli metrekarenin altında olan binalar, koruma altındaki bina veya anıtlar, tarımsal binalar ve atölyeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.

   

 • Enerji Kimlik Belgesi Nedir? EKB Nedir?

  Enerji Kimlik Belgesi, "5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu" uyarınca ülkemizde binaların enerji performans hesaplarını ve binaların enerji sınıfını gösteren belgedir. Kısaca açıklamak gerekirse bir binanın enerji verimliliğini, yapının mimari, mekanik, elektriksel, tüm özelliklerini göz önünde bulundurarak hesaplayarak o yapının enerji sınıfının belirlenmesini sağlar. Bina tıpkı beyaz eşyalarda olduğu gibi A-G arası bir Enerji sınıfı alır. 01.01.2011 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alan yeni binalarda, İskan (Yapı Kullanım İzin Belgesi) alınması safhasında ilgili idare ve belediyelerce bu belge istenir. Belgenin kesinlikle bulunması ve ilgili idareye sunulması şarttır.

 • Enerji Kimlik Belgesi almazsam ceza öder miyim?

  Enerji kimlik belgesi bulunmayan yapılar için Enerji Verimliliği Kanununda yer alan idari yaptırımlar uygulanıyor. İdarî yaptırımlar ve uygulama MADDE 10 – (1) Bu Kanun kapsamında, idarî para cezası vermeye yetkili olanlar tarafından yapılan tespit ve/veya denetimler sonucu gerçek veya tüzel kişilere aşağıdaki esaslar çerçevesinde idarî yaptırımlar uygulanır. a) İdarî yaptırım gerektiren haller şunlardır: 1) 5 inci madde kapsamında yetkilendirmelerle ilgili yürürlüğe konulacak yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, yetkilendirme anlaşmalarında tanımlanan usûl ve esaslara göre yetkilendirilmiş kurumların yetki belgesi Kurul onayı ile Genel Müdürlük tarafından, şirketlerin yetki belgeleri ise anlaşma yaptıkları kurum tarafından iptal edilir. Yetki belgesi iptal edilen yetkilendirilmiş kurumlara veya şirketlere en az beş yıl süre ile yetki belgesi verilmez. Yetki belgesi iptal edilen yetkilendirilmiş kurumlar tarafından şirketler ile yapılan yetkilendirme anlaşmaları Genel Müdürlük tarafından incelemeye alınır ve yönetmelikte tanımlanan şartları haiz olmayanlar iptal edilir. Gerekli şartları haiz olanların anlaşmaları Genel Müdürlük tarafından yenilenir. 5 inci, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeler kapsamında istenen bilgilerin ve inceleme yapma imkânının verilmemesi halinde istenen bilgi ve/veya iznin verilmesi için otuz günlük süre tanınır. Verilen süre sonunda istenen bilgilerin yanlış veya noksan verilmesi halinde onbin Türk Lirası, hiçbir bilgi verilmemesi ve/veya yerinde inceleme imkânının tanınmaması halinde ellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu bendin (2) numaralı alt bendi dışında bu Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında istenen gerekli diğer bilgilerin otuz gün içinde, doğru olarak ve gerektiği şekilde verilmemesi halinde beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki ticarî sırları kendilerinin veya başkalarının yararına kullananların bu Kanun kapsamına giren kuruluşlarda görev yapmaları iki yıldan aşağı olmamak üzere yasaklanır. 5) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında bu Kanun ve çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilerek Genel Müdürlüğe bildirilen şirketlere bu bendin (1) numaralı alt bendi hükümleri uygulanır. 6ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan yayın yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 3984 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 6ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ile ilgili hükümlerin yerine getirilmemesi halinde, ilgili tüzel kişilere beş bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Endüstriyel işletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimleri, 7nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ve ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, aykırılığın giderilmesi için ihtar edilir. Aykırılığın otuz gün içerisinde giderilmemesi halinde; endüstriyel işletmeye, bina sahibine veya bina yönetimine yirmi bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 7nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentlerine aykırı olarak satış yapan gerçek ve tüzel kişilere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yirmi bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu fıkranın (a) bendinin (9) numaralı alt bendi hariç olmak üzere, idarî para cezası uygulanmasını takip eden bir yıl içinde aynı fiilin tekrarlanması halinde idarî para cezaları iki kat artırılarak uygulanır. c) Bu fıkranın (a) bendinin (2), (3) ve (8) numaralı alt bentleri gereğince endüstriyel işletmelere, bina sahibine veya bina yönetimine verilmiş olan ceza miktarlarının, cezaya muhatap gerçek veya tüzel kişinin bir önceki malî yıla ilişkin toplam enerji harcamalarının yüzde yirmisini veya tüzel kişinin bir önceki malî yılına ilişkin bilançosunda yer alan gelirlerinin yüzde beşini geçmesi halinde, otuz gün içerisinde bilanço ve enerji harcamalarına ilişkin belgelerin ibraz edilmesi şartıyla, her iki sınıra göre hesaplanan tutarlardan düşük olanı ceza miktarı olarak hesaplanır. ç) Bu Kanuna göre, bir başka kamu kurum veya kuruluşu tarafından uygulanması öngörülmeyen idarî yaptırımlar Genel Müdürlük tarafından uygulanır. d) İdarî para cezalarında tüzel kişilerin sorumluluğu, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 65 inci maddesine göre tayin olunur.

 • Enerji kimlik belgesi her sene mi alınır? Enerji kimlik belgesi için her yıl para ödenir mi?

  Hayır, her sene alınması gerekli değildir. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir ve bu sürenin sonunda hazırlanacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir. Fakat bu süre devam ederken binanıza herhangi bir değişiklik yaptığınızda; değişiklik yapılmasından itibaren 1 yıl içerisinde Enerji Kimlik Belgenizi yeniletmek zorundasınız. Çünkü eskiden almış olduğunuz Enerji Kimlik Belgeniz artık geçersiz sayılmaktadır.

 • Enerji kimlik belgesi alırken devlet destek sağlar mı?

  Hayır, devlet desteği yoktur. Ücretin tamamı talep eden müşteriye aittir.

 • Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Hazırlanır? EKB nasıl hazırlanır?

  Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında Enerji Kimlik Belgesi (EKB)’nin hazırlanmasında kullanılacak ulusal hesaplama yönteminin yazılımı olan Bina Enerji Performansı Yazılımı (BEP-TR) 2010 yılı sonunda tamamlanmıştır. Mart 2017 tarihinden bu yana Bep- TR 2. Versiyona geçilmiştir.

 • Enerji Kimlik Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

  - Mimari Proje - Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanım İzin Belgesi veya İskan Ruhsatı - Mekanik Tesisat Projeleri (Isıtma Projeleri-Soğutma Projeleri - Havalandırma Projeleri ) - Elektrik Tesisatı Projesi - Isı Yalıtım Projesi gerekmektedir.

 • Bina enerji performansı nedir? BEP nedir? BEP-TR nedir?

  “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” ile binaların birincil enerji ve karbondioksit (CO²) emisyonu açısından sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması, çevrenin korunmasının düzenlenmesi hedeflenmektedir. Yönetmeliğin hazırlanmasında AB’nin 2002/91/EC sayılı “Binaların Enerji Performansı Direktifi” baz alınmıştır. 2008 yılı içerisinde hazırlanan iki temel yönetmelik (BEP ve MISSIGP) AB Direktifi Sertifikasyon uygulamasının da önemli aşamalarını oluşturmaktadır. BEP Yönetmeliğinin amacı; dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, yerel şartları ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının belirlenmesini, birincil enerji ve karbondioksit (CO₂) emisyonu açısından sınıflandırılmasını, yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini, ısıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolünü, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasını, binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesini ve çevrenin korunmasını düzenlemektir.

 • Bina enerji performans sınıfına hangi değerler etki eder?

  Bir binanın enerji performansının belirlenmesi, a. Binanın m2 başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi, b. Bu değere göre CO2 salımının hesaplanması, c. Bu değerlerin referans bir binanınki ile kıyaslanması, d. Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi ile gerçekleşir. BEP-TR yazılımı, bina stoğunu temsil edecek nitelikteki tipik binaların enerji kullanımlarının hesaplanması yolu ile bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte gelecekteki enerji kaynağı ihtiyacı konusunda öngörüde bulunulmasını sağlar.

 • Bep TR’ye nasıl giriş sağlarım?

  BEP-TR’ye sadece giriş yapabilme yetkisi olan, yani Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı T.C. numarası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen kullanıcı şifresi ile https://beptr.csb.gov.tr adresinden giriş yapabilir. BEP-TR yalnızca kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Sistemin kayıtlı kullanıcıları, Bakanlık, yerel yönetimler, akredite olmuş Serbest Mühendis Müşavirler veya Enerji Verimliliği Danışmanlığı firmaları ve EKB uzmanlarıdır.

 • Nasıl enerji kimlik belgesi uzmanı olurum? EKB uzmanı nasıl olunur?

  Eğitici kurumlar; Enerji Verimliliği Danışmanlık Firmaları, Mühendislik Odaları, Üniversiteler, EKB uzmanı eğitimlerine başlar. SMM (Serbest Mimar Mühendis) veya EVD firmaları şeklinde çalışmalarını yürütür. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan dört meslek odası yani Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası’na üye olarak çalışanlar, ayrıca ısı yalıtımı, ısıtma tesisatı ve sıhhi tesisat alanlarında serbest müşavir mühendis belgesi olanlar isterlerse enerji kimlik belgesi verme eğitimi görüyorlar ve bakanlığın düzenlediği merkezi sınav sonucunda başarılı olurlarsa bu belge verme yetkisini alabilir.

 • Enerji Kimlik Belgesi Sınıfı Nedir? EKB sınıfı ne demektir? Enerji Kimlik Belgesi hangi sınıf iyidir? Enerji kimlik belgesi kötü sınıf nedir?

  Kısaca özetlemek gerekirse Enerji kimlik belgesinde 6 adet enerji sınıfı bulunur. Bunlar binanın ne kadar çevreye dost ne kadar düşman olduğunu belirleyen kategorilerdir diyebiliriz. A’dan G’ye kadar sınıflandırma söz konusu olup,’’ A’’ sınıfı binanızın enerji performans durumu en iyi olan sınıftır.

 • Eski (Mevcut) binalar enerji kimlik belgesi alır mı?

  Mevcut binalarında enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu vardır, 2020 yılına kadar mutlaka alınması gereken belgedir.

 • Enerji kimlik belgesini her daire mi alır? Bir daireye enerji kimlik belgesi alınır mı? Binanın kaç tane enerji kimlik belgesi olur?

  Enerji kimlik belgesi, binanın tamamının enerji performansını gösteren belge olduğu için, daire sahiplerinin ayrı alması uygun değildir. Bina için bir adet enerji kimlik belgesi düzenlenir, düzenlenen enerji kimlik belgesi tüm daireler için geçerlidir.

 • Yeni binalarda enerji kimlik belgesi almak zorunlu mudur?

  01.01.2011 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alan yeni binalarda, İskan (Yapı Kullanım İzin Belgesi) alınması safhasında ilgili idare ve belediyelerce bu belge istenir. Belgenin kesinlikle bulunması ve ilgili idareye sunulması şarttır.

 • Yeni binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı ne olmalıdır?

  BEP-TR yöntemine göre enerji kimlik belgesi alacak olan yeni binalar D sınıfı ve daha fazla enerji tüketimine ve CO2 salımına sahip olamaz. Asgari olarak C sınıfını sağlamak zorundadır.

 • Enerji kimlik belgesi üzerinde neler yazar? Enerji kimlik belgesi hangi değerleri kapsar?

  Enerji kimlik belgesi; ısıtma, sıhhi sıcak su, soğutma, havalandırma, aydınlatma var ise, kojenerasyon, fotovoltaik gibi mekanik ve elektrik sistemlerinin yıllık enerji tüketim değerlerini sayısal olarak ifade ederken bu değerlere göre sınıflandırır.

 • A Sınıfı Enerji Kimlik Belgesi Nedir? A sınıfı EKB almak için ne yapılmalıdır?

  A Enerji Sınıfı: Her yerde olduğu gibi enerji kimlik belgesinde de A sınıfı olmak çok iyi derecesini ifade eder. Ülkemizde A sınıfı enerji belgesine sahip olan bina sayısı oldukça azdır ve bu sınıf, yenilenebilir enerji kaynaklarını yani güneşi rüzgâr ve toprak enerjisini kullanarak maksimum bir çevre dostu politika benimsemiştir.

 • B Sınıfı Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

  B Enerji Sınıfı: Olması gereken standartların üzerinde bir enerji verimliliği sağlandığı binalar B sınıfıdır. A ve B sınıfı binalar oldukça azdır, çünkü olması gerekenden daha iyi bir sistemleri vardır.

 • C Sınıfı Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

  C Enerji Sınıf: C sınıfı enerji kimlik belgesi için gerekli tüm standartların taşındığı bir sınıflamadır. Yani en iyilerin bir alt sınıfı ve iyi olarak kabul edilmektedir.

 • Enerji Kimlik Belgesi sınıfı kötü çıkarsa durum ne olur?

  Sınıfınızın kötü çıkması durumunda herhangi cezai işlem uygulanmaz. Enerji kimlik belgesi sınıfı, sizlere binanızın enerji performansı konusunda mevcut durum bilgisi verecektir.

 • Enerji Kimlik Belgesi sınıfı kötü çıkarsa yalıtım yaptırmak zorunda kalır mıyım?

  Hayır, yalıtım yaptırmak zorunda kalmayacaksınız, bina enerji performansınızı gösteren enerji kimlik belgesi, sizlere hangi noktada iyileştirmeler yaparak sınıfınızı yükseltebileceğiniz konusunda yol gösterecektir.

 • Yalıtımsız bina için enerji kimlik belgesi alabilir miyim? Yalıtım yoksa enerji kimlik belgesi ne olur?

  Binanızda yalıtım yapılmamış olsa bile enerji kimlik belgesi alabilirsiniz, ancak Türkiye genelinde yalıtımsız binaların alabileceği en iyi sınıf ‘’D’’ olacaktır. Yapılacak yalıtım ile, enerji kimlik belgenizin sınıfını yükseltmek mümkün olacaktır.

 • Enerji Kimlik Belgesi almak için dış cephe yalıtımı, mantolama, çatı yalıtımı yaptırmak zorunda mıyım?

  Hayır, dış cephe yalıtımı yada bölgesel yalıtım yaptırmak zorunda değilsiniz. Mevcut durum için enerji performans değeri tespit edileceğinden, sadece enerji kimlik belgesi sınıfınız düşük çıkacaktır.

 • Enerji Kimlik belgesi için kombi değiştirmek gerekir mi?

  Hayır, mevcut kombinizi değiştirmenize gerek yoktur.

 • Isı Yalıtım Belgesi Nedir?

  Isı yalıtım belgesi olarak 2 farklı belge alabilirsiniz; a) Enerji kimlik Belgesi ; binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimleri ile ilgili bilgileri içeren belgedir. b) Isı Yalıtım Raporu ; TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Standartı Ülkemizdeki binaların ısıtılmasında kullanılan enerji miktarlarını sınırlayarak enerji tasarrufu sağlamak Enerji ihtiyacının hesaplanması sırasında kullanılacak standart hesap metodunu ve değerini belirlemek Enerji verimli konfor şartları yüksek binalar üretilmesini sağlamaktır.

 • Enerji kimlik belgesi veren yetkili kuruluşlar kimlerdir?

  Sehatek Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık şirketidir ve Enerji Kimlik Belgesi Düzenleme yetkisine sahiptir.

 • Enerji kimlik belgesi yönetmeliği hangisidir?

  Enerji kimlik belgesi ile ilgili konuların yer aldığı mevzuat, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008, Resmi Gazete Sayısı: 27075 olan Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’dir.

 • Binalarda ısı yalıtımı zorunluğu var mı?

  Hayır ısı yalıtımı yaptırmak bir zorunluluk değildir. Isı yalıtımı (mantolama) yaptırmak zorunlu değildir.

 • Enerji kimlik belgesinin doğruluğundan nasıl emin olurum? EKB Nasıl Sorgulanır?

  Enerji kimlik belgesi sorulama işlemi çevre ve şehircilik bakanlığı enerji kimlik belgesi sorgulama sisteminden yapılmaktadır. Bina enerji kimlik belgesi sorgulama, enerji kimlik belgesi sorgulama, ekb sorgulama işlemleri aşağıdaki linki tıklayarak hemen yapabilirsiniz.

  https://beptr.csb.gov.tr/bep-web/#/ 

 • Enerji kimlik belgesi ne zaman alınmalıdır?

  EKB Belgesi yeni binalarda iskan aşamasında ilgili ruhsat veren kurum (Belediye, İl özel idare vb.) tarafından istemektedir. Bu aşamadan önce bir Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı tarafından bu hizmeti alabilir. Ya da Enerji Verimliği Danışmanlık şirketleri tarafından alabilmektedir. Bu belge ile alınan binalara ile enerji kimlik belgesi olmayan binalar arasında enerji tasarrufu oldukça fazla miktardadır. Bu binalara enerji kimlik belgesi alınması ile enerji tüketimi azaldığı gibi enerjiden alınan verim ise fark edilir derecede artmaktadır.

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığından enerji kimlik belgesi kontrolü nasıl sağlanır?

  https://beptr.csb.gov.tr/bep-web/#/ üzerinden belge kontrolünü sağlayabilirsiniz.

 • Enerji kimlik belgesi alma süresi ertelendi mi?

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mevcut binalar için 2 Mayıs'tan itibaren zorunlu hale gelecek binalar ve bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi (EKB) aranması şartını 1 Ocak 2020'ye erteledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında her binanın alması gereken ve binaların enerji tüketimi ile CO2 emisyon değerlerini gösteren yasal bir belge olma özelliğini taşıyan Enerji Kimlik Belgesi'ne ilişkin çeşitli düzenlemeler yapıldı. Yapı ruhsatını 2011'den önce alan mevcut binalar için EKB'nin 2 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla alınmasının zorunlu olması öngörülüyordu. Yayımlanan yeni yönetmelikle, "Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi Enerji Kimlik Belgesi'nin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir." maddesine "1 Ocak 2020 tarihine kadar uygulanmaz." hükmü eklenerek, uygulama ertelendi.